Kонсултиране

Станимир Андонов е бил консултант или е провеждал маркетингови изследвания за следните организации:

 • УниКредит Булбанк
 • ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“
 • Издателство „Изток-Запад“
 • Дентална клиника „Да Винчи Клиник”
 • „QUEO“ ЕООД
 • Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост
 • https://www.ideedit.com/
 • „MarketingPro engineering“ ЕООД
 • Езикова школа „Лазурит“
 • Volée – Interior Design Studio
 • Проект „Трансграничен регионален туристически бранд Румъния – България“
 • “ГИС-Иноватив” ЕООД
 • АгроTech Variations
 • GT Kari
 • ICYGEN – Уеб Дизайн/Интернет Маркетинг и Реклама
 • VIRTECH
 • “ОТТ – ИКТ, БАИТ” – Национален офис за технологичен трансфер в сектора на информационните технологии
 • „Проино / TTO Proinno“ – Офис за технологичен трансфер
 • Институт по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ към БАН
 • Институт по механика – Българска академия на науките
 • Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници към БАН
 • „ВИСЕНСИ“ ООД
 • T-Shine – учебна компания на студенти от УНСС
 • Ръководител на проект за изследване на позиционирането на застрахователните компании в България
 • Ръководител на проект за изследване на позиционирането на банките в България
 • Член на изследователския екип осъществил първото невромаркетингово изследване в България „Въздействие на телевизионната реклама върху вниманието, паметта и преработката на информацията при зрителите“. Проектът е финансиран от УНСС.

Маркетингът е наука и изкуство. За да сме успешни ни е необходимо по много и от двете.

Ние работим с нашите клиенти да намерят своята маркетингова посока и да създадат устойчива и успешна маркетингова стратегия. Започваме съвместната си работа с Вас като Ви помагаме ясно да дефинирате Вашите краткосрочни и дългосрочни фирмени цели (сегментиране на пазара и позициониране на бранда, изграждане и управление на собствен бранд, осъществяване на повече продажби, изграждане на ефективни взаимоотношения с клиентите Ви и др.). След това ние изследваме Вашите текущи маркетингови и бизнес процеси и оферти. И когато сме готови заедно започваме внимателно да създаваме бизнес и маркетингов план, който комбинира по подходящ начин маркетинговия микс на Вашия бизнес.

Методология за консултиране

При консултирането ние обикновено използваме методологията SOSTAC®. След гласуване от членовете на The Chartered Institute of Marketing моделът SOSTAC® е избран в топ 3 на най-полезните маркетингови модели за последното столетие.

Какво е SOSTAC®?

SOSTAC® е методология за маркетингово планиране. Моделът е създаден през 90-те години на двадесети век от PR Smith

SOSTAC® е абревиатура за:

 • Situation (Ситуация) – Къде сме сега?
 • Objectives (Цели) – Къде искаме да стигнем?
 • Strategy (Стратегия) – Как ще стигнем там?
 • Tactics (Тактики) – Как точно ще стигнем там?
 • Action (Действия) – Какъв е нашият план?
 • Control (Контрол) – Достигнахме ли целта?

Инфографика на модела за маркетингово планиране SOSTAC®

SOSTAC

Сегментиране, избор на целеви пазар и позициониране (STP Process)

„Открийте вашите клиенти и спечелете битката за техния джоб”
eureka
С тази изследователска методология ние можем да ви помогнем да сегментирате потребителите от вашия пазар, да изберете целеви пазар за вашите продукти и да позиционирате вашата оферта или вашия бранд в съзнанието на потребителите от избраните целеви сегменти.
Методологията включва три етапа:

1. Сегментиране на пазара

Сегментиране на пазара е разделяне на целия пазар (съставен от всички потребители) на по-малки хомогенни подгрупи, които възприемат даден продукт по сходен начин. Сегментирането на пазара се осъществява със специализиран софтуер чрез клъстерен, дискриминантен и факторен анализ на набраните първични или на наличните вторични данни. Резултатите са лесни за възприемане и улесняват вземането на управленски решения през следващите етапи от MPE процеса.
Първични характеристики на сегментите:

 • Сегментационни бази – характеристики, които ни казват защо сегментите са различни (например нужди, потребности, желания, възприятия, предпочитания)
 • Описателни бази – характеристики, които ни помагат да намерим и да достигнем до сегментите.

table

2.Избор на целеви пазар

През този етап се осъществява задълбочен анализ на наличните след сегментирането пазарни сегменти. Целта на този етап е сегментите да бъдат профилирани и да бъдат установени нуждите, потребностите и желанията на попадналите в тях потребители.

3. Диференциране, позициониране и картографиране

 • Диференциране (с какво фирмената оферта ще бъде различна): Създаване на осезаеми и неосезаеми различия по един или повече от продуктовите атрибути, които го отличават от основните му конкуренти.
 • Позициониране (Мястото, което продуктът заема в съзнанието на потребителите): Набор от стратегии, които фирмата развива, за да диференцира своята оферта в съзнанието на потребителите от избрания целеви пазар. Позиционирането е успешно ако офертата завоюва отделна, важна и устойчива позиция в съзнанието на потребителите от целевия пазар.
 • Картографиране: Техники, които позволяват на мениджърите да развиват стратегии за диференциране и позициониране, като им дават ясна зрителна представа за конкурентната структура на пазара, както той е възприеман от техните потребители. Картите са създадени от данни за потребителските възприятия спрямо съществуващи продукти(и нови концепции). Тези данни могат да бъдат получени от възприятията на потребителите спрямо продуктите, оценявани по различни критерии, възприятия за сходство/подобност между марките, предпочитания към продуктите или измерване на поведенческия отговор на потребителите спрямо тези продукти.

Изследователски инструменти:

 • Bass Forecasting Model
 • Conjoint Analysis
 • Customer Choice (Logit)
 • Customer Lifetime Value
 • GE Portfolio Matrix
 • Positioning Analysis
 • Resource Allocation
 • Segmentation/Targeting Model (Classification)
„Управлението на маркетинга е изкуство и наука за прилагане на основните маркетингови понятия за избор на целеви пазари и привличане, задържане и увеличаване на броя на потребителите чрез създаване, предлагане и предаване на по-висока стойност за клиента.“
– Филип Котлър