• Управлението на маркетинга е изкуство и наука за прилагане на основните маркетингови понятия за избор на целеви пазари и привличане, задържане и увеличаване на броя на потребителите чрез създаване, предлагане и предаване на по-висока стойност за клиента.

    Филип Котлър

Маркетингът е наука и изкуство. За да сме успешни ни е необходимо по много и от двете.

Ние работим с нашите клиенти да намерят своята маркетингова посока и да създадат устойчива и успешна маркетингова стратегия. Започваме съвместната си работа с Вас като Ви помагаме ясно да дефинирате Вашите краткосрочни и дългосрочни фирмени цели (сегментиране на пазара и позициониране на бранда, изграждане и управление на собствен бранд, осъществяване на повече продажби, изграждане на ефективни взаимоотношения с клиентите Ви и др.). След това ние изследваме Вашите текущи маркетингови и бизнес процеси и оферти. И когато сме готови заедно започваме внимателно да създаваме бизнес и маркетингов план, който комбинира по подходящ начин маркетинговия микс на Вашия бизнес.

Методология за консултиране

При консултирането ние обикновено използваме методологията SOSTAC®. След гласуване от членовете на The Chartered Institute of Marketing моделът SOSTAC® е избран в топ 3 на най-полезните маркетингови модели за последното столетие.

Какво е SOSTAC®?

SOSTAC® е методология за маркетингово планиране. Моделът е създаден през 90-те години на двадесети век от PR Smith

SOSTAC® е абревиатура за:

  • Situation (Ситуация) – Къде сме сега?
  • Objectives (Цели) – Къде искаме да стигнем?
  • Strategy (Стратегия) – Как ще стигнем там?
  • Tactics (Тактики) – Как точно ще стигнем там?
  • Action (Действия) – Какъв е нашият план?
  • Control (Контрол) – Достигнахме ли целта?

Инфографика на моделът за маркетингово планиране SOSTAC®