Корпоративни обучения

Практически курс по маркетинг и бранд мениджмънт за служители на компания

Теми

 • Основи на маркетинга
 • Маркетингови анализи
 • Маркетингов процес
 • Сегментиране на пазара и позициониране на бранд
 • Продуктов и бранд мениджмънт

Не е нужно да прочетете всички книги на всички велики мислители в бизнеса или пък да имате зад гърба си голям опит в бизнеса, за да успеете в новите ви начинания. Ние вече сме го направили вместо Вас и сме готови да Ви предоставим само необходимите и важни знания и умения, които е добре да притежавате. Те ще Ви помогнат да развиете вашето чувство за маркетинг и ще Ви улеснят при взимането на ефикасните и ефективни решения за Вашия бизнес.

Програма за провеждане на практическо обучение по маркетинг и бранд мениджмънт в три модула.

 1. Класически и съвременни принципи, концепции и тенденции в маркетинга. Основни маркетингови концепции и тяхното приложение в бизнеса. Какви са спецификите на маркетинга на финансовите услуги?

Ключови концепции:

 • Пирамида на нуждите на Maslow
 • Маркетингов процес.
 • Концепцията за Създаване и предлагане на стойност на потребителите (Value proposition)
 • Marketing mix

Ще дискутираме процеса, чрез който маркетингът създава стойност. От разбиране на потребителското поведение до създаване на стойност за потребителите, за която те са готови да платят.

 1. Какво е маркетингово късогледство (marketing myopia) и как никога да не попадаме в капана на маркетинговото късогледство? Какви са нивата на диференциране и конкуренция между компаниите и техните брандове.
 2. Как да правим маркетингови анализи? Модели за анализ на средата, в която правим бизнес. Техники за анализ на конкуренцията, за планиране и управление на маркетинга и като цяло на бизнеса на фирмата. Тук ще бъдат разгледани дванадесетте най-полезни за практиците маркетингови модели. Те са определени след гласуване от членовете на British Chartered Institute of Marketing. Ще бъдат разгледани бизнес и маркетингови техники и модели като:
 • Канава за анализ и планиране на бизнес модел (Business Model Canvas)
 • Матрица за продуктово-пазарни стратегии на Игор Ансов
 • Модел за прогнозиране на дългосрочната стойност на клиентите (Customer lifetime value model), създаден от Harvard Business School.
 • Концепцията за жизнения цикъл на продукта
 • Модел за анализ на нивата на продукта
 • Концепцията за уникалното предложение за продажба (USP).
 • SWOT анализ
 • PESTEL анализ
 • Persona Canvas Model
 • Value Proposition Canvas
 • Brand Strategy Canvas
 • Модел на Станимир Андонов за анализ на нивата на диференциране и конкуренция между компаниите и техните продукти. Стратегически групи от компании.
 1. Маркетингови изследвания. Каква добавена стойност можем да постигнем с помощта на маркетингови изследвания? Видове изследвания – методи и техники. Кое е полезно при изследванията на потребителите на финансови услуги?
 2. Кои са основните модели за разбиране и управление на поведението на потребителите.

6. STP (Segmentation, Targeting and Positioning) Process.

6.1 Първи етап – Сегментиране на пазара. Защо да сегментираме пазара? Какво представлява сегментирането и как да го правим? Как да осъществим сами сегментационно изследване и защо? Какво е двойно застрашаване (double jeopardy)?

6,2 STP Process. Втори етап – Избор на целеви пазар. Как да изберем целеви пазар/и за своите продукти и брандове.

6.3 STP Process. Трети етап – Диференциране. Защо е важно нашият бранд и оферти да бъдат възприемани от потребителите като диференцирани. Постигане на конкурентни предимства чрез диференциране. Стратегии за диференциране.

6.4 STP Process. Четвърти етап – Позициониране. Какво е маркетингово позициониране? Как да позиционираме компания, продукт или бранд?

 • Избиране на концепция и начини за позициониране
 • Разработване на стратегия за позициониране
 • Създаване на позиционно послание и позиционен слоган
 • Родови стратегии за позициониране
 • Основни стратегии за маркетингово позициониране, използвани в практиката на успешните компании.
 • Допълнителни стратегии и подходи за позициониране
 • Стратегии за репозициониране.
 • Грешки на позиционирането и репозиционирането
 • Определяне на стратегия за позициониране
 • Физическо или психологическо маркетингово
 • Как да осъществим сами позиционно изследване? Изследване на възприятията и предпочитанията на потребителите.
 1. Бранд мениджмънт. Как да изградим силен бранд? Брандът не е само търговска марка.
 • Кои са елементи на бранда и как да ги създадем/изберем.
 • Какво е ценност и какво стойност на бранда и как да ги използваме? Пирамида на ценността на бранда.
 • Ребрандиране и репозициониране.
 • Стратегии за управление и развитие на брандовете на компанията.
 • Бранд архитектура.
 1. Модели за изграждане на бранд. Представяне и анализ на различни модели за изграждане и управление на бранд.
 1. Моделът на David Aaker за изграждане на бранд идентичност
 2. Моделът на Keller за ценността на бранда
 3. Моделът „The ValueDrivers Framework“ (фиг. 1)
 4. Моделът 3i
 5. Моделът Star Brands
 6. Моделът за културен брандинг на Дъглас Холт

Фиг. 1. Пример за успешен модел за изграждане на бранд: Моделът за изграждане на бранд „The ValueDrivers Framework“


Източник: Hollis, Nigel (2013) Brand Premium: How Smart Brands Make More Money, Palgrave Macmillan

Тук  ще направим сляп тест на енергийни безалкохолни енергийни напитки. Резултатите от него ще ни помогнат да разберем концепцията за ценността на бранда.

 1. Работа по практически казуси по време на обучението
 1. Прилежание на канавата за анализ и планиране на бизнес модел (Business Model Canvas) на конкретна фирма.
 2. Практически упражнения за сегментиране на пазара. За целта ще бъде използван специализиран софтуер базиран на MS Excel.
 3. Практическо упражнения за анализ на диференцирането на продуктите на две компании. Нива на диференциране. Точки на еднаквост и точки на различие.
 4. Изследване и анализ на позиционирането на конкретен бранд (възможно е упражнението да бъде осъществено за бранда на компанията). Тук за целта също ще бъде използван специализираният софтуер Marketing Engineering for Excel.
 5. Практически упражнения за изграждане на позициониране и за репозициониране на бранд.
 6. Упражнение за създаване на позиционно послание и позиционен слоган.
 7. Анализ на бранд (брандовете от групата на KBC): елементи на бранда и бранд архитектура.
 8. Създаване на нов бранд или подбранд.

Практическите упражнения ще бъдат обединени в един финален практически проект.  Курсът ще завърши с презентации на работата на екипите по практическия проект преди всички участници в обучението.

Всеки участник ще получи хендаути по всички теми и достъп до всички използвани файлове  с учебни материали.

Допълнително е възможно всеки участник в курса да получи книгата на Станимир Андонов „Маркетингово позициониране – теория, практика и изследвания“, издателство “Изток-Запад“.  Вижте повече за книгата тук